Stadgar

STADGAR FÖR FÖRETAGAMMA KVINNOR I HÄRRYDA KOMMUN IDEELL FÖRENING

Organisations nr: 802416-6517 med hemort i Mölnlycke, Härryda Kommun

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av information, rådgivning och utvecklingsprogram för att stödja kvinnor som vill komma vidare i arbetslivet och sitt företagande, samt med särskild målsättning att öka andelen kvinnliga företagare i Härryda Kommun och ge dem bättre förutsättningar för högre lönsamhet, ökad tillväxt, och höja överlevnadsgraden.

Föreningen ska även arbeta för jämställdhet på det lokala planet, skapa mötesplatser för kvinnliga företagare för att inspireras och främja tvärkontakter för ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter samt för affärsutbyte. Vara ett gemensamt forum för kreativ utveckling.

Föreningen ska vara initiativtagare till projekt som ligger i linje med föreningens ändamål, etablera en god samverkan med andra aktörer eller organisationer, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

Föreningen vänder sig till kvinnor i alla åldrar, oavsett bakgrund.
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska kvinnor som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöten.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare vid skiljeförfarandet delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningsstämman på det andra årsmötet besluta angående föreningens kvarvarande egendom.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla kvinnor som bor eller verkar i Härryda kommun. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift i föreskriven tid får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom en vecka från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter
  • ska följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
  • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
  • ska betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
  • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att de anslås på hemsidan. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 10 dagar före mötet har rösträtt på möte. Varje medlem har en röst. Medlem som ej kan närvara vid mötet äger rätt att lämna röstningsfullmakt till annan medlem. Varje medlem äger rätt att företräda en fullmaktsröstande medlem. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Hedersmedlem har på föreningsmöten endast yttrande- och yrkanderätt.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för föreningen, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7a. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7b. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

8. Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

12. Fastställande av medlemsavgifter

13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)

14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

15. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande

16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/3 del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelsen med förslag till före publiceras på föreningens hemsida. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av minst två och högst tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen ska senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela medlemmarna sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4–9 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Högst 5 suppleanter kan också utses. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen ska enbart bestå av medlemmar i föreningen, men styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §

• förbereda årsmöte

• föra medlemsregister

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonmöte. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska underskrivas av sekreterare samt justeras och skrivas under av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Stadgarna antagna 2021-04-18

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.