Stadgar

Ideella Föreningen för Företagssamma Kvinnor i Härryda Kommun,
Lokalt Resurs Centrum

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Ideella föreningen för Företagsamma kvinnor i Härryda kommun, Lokalt Resurs Centrum.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Mölnlycke i Västra Götalands Län.

§ 3 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation. Föreningen riktar sig till kvinnor i Härryda Kommun och skall särskilt verka för att:

 • Med information, rådgivning och utvecklingsprogram, stödja kvinnor som vill komma vidare i arbetslivet och sitt företagande.
 • Öka andelen kvinnliga företagare i Härryda kommun och ge dem bättre
 • förutsättningar för högre lönsamhet, ökad tillväxt och höja överlevnadsgraden
 • Arbeta för jämställdhet på det lokala planet.
 • Erbjuda att lotsa Härryda kommuns kvinnliga företagare in i det europeiska nätverket av kvinnliga företagare.
 • Skapa mötesplatser för kvinnliga företagare för att inspireras och främja tvärkontakter för ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter samt för affärsutbyte.
 • Vara initiativtagare till projekt som ligger i linje med föreningens ändamål.
 • Etablera en god samverkan med andra aktörer eller organisationer, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

§ 4 Medlemskap
Kvinnor som bor eller verkar i Härryda Kommun kan bli medlem. Medlemskap erhålles genom anmälan till Föreningen samt genom erläggande av medlemsavgift. Styrelsen skall snarast översända stadgar och inbetalningsunderlag avseende gällande årsavgift.

§ 5 Årsavgift
Medlem ska erlägga den årsavgift som årsmötet beslutar.

§ 6 Utträde
Medlem har rätt att utträda ur Föreningen när som helst och det kan ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som inte i föreskriven tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som genom olämpligt uppträdande eller uttalande anses skada Föreningens verksamhet och syfte.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ och består av samtliga medlemmar. Föreningsstämman samlas till ordinarie möte en gång om året, årsmöte. Årsmöte skall hållas inom det första kvartalet. Årsmötet utser styrelse.

Kallelse till årsmöte ska skickas ut till medlemmarna senast fyra veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse skall sändas ut till medlemmarna snarast möjligt. Valberedningens förslag till ny styrelse ska presenteras i kallelsen innan årsmötet.

Extraordinärt möte skall hållas då styrelsen så beslutar. Sådant möte skall av styrelsen snarast sammankallas då minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extraordinärt möte skall vara medlemmarna tillhanda senast fjorton dagar innan mötet äger rum. Kallelse skall ange det eller de ärenden som skall behandlas vid mötet. Andra ärenden får inte förekomma vid mötet.

Stämman väljer ordförande och sekreterare för mötet samt två personer för rösträkning och justering av mötesprotokoll.

§9 Motioner
Motion till årsmötet ska vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.

§ 10 Rösträtt och beslut vid föreningsstämma
Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift för året. Medlem som ej kan närvara vid mötet äger rätt att lämna röstningsfullmakt till annan medlem. Varje medlem äger företräda högst fem fullmaktsröstande medlemmar.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som Föreningens ordförande biträder. Omröstning sker öppet.
Sluten omröstning kan ske på begäran av medlem vid mötet. Vid sluten omröstning skiljer lotten vid lika röstetal.

§ 11 Stadgeändringar
Årsmötet har rätt att med två tredjedels majoritet besluta om sådana ändringar, som inte innebär förändring av föreningens ideella ändamål enligt §§3, 11, 13 och 20. Väckes fråga om dylik stadgeändring vid årsmötet krävs absolut majoritet för beslut Ändring av §§3, 11, 13 och 20 kan ske om två medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, beslutat så.

§ 12 Årsmöte
Vid Föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om stämman behörigen kallats
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om godkännande av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisorer
 15. Övriga ärenden

§ 13 Föreningens styrelse
Föreningen väljer vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte, en styrelse, bestående av minst fem och högst tio ledamöter, varav en ordförande. Högst fem suppleanter kan också utses.

Styrelsen ska bestå enbart av medlemmar i föreningen, men styrelsen kan besluta om att adjungera utomstående.

Mandatperioden för ordförande är ett år och övriga styrelseledamöter två år. För att främja kontinuiteten i styrelsearbetet, väljs vid första årsmötet, kassör samt hälften av ledamöterna på två år och sekreterare samt resten av ledamöterna på ett år. Därefter väljs ledamöterna växelvis på tvåårsperioder.

Avgår ordföranden eller kassör under mandatperioden utser styrelsen en tillförordnad på den posten. Avgår ordförande och/eller kassör skall ett delbokslut upprättas och delges revisorerna.

Avgår ledamot så att antalet styrelseledamöter understiger fem, måste extrastämma hållas för fyllnadsval, för tiden som kvarstår på detta mandat.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och minst fyra gånger per år.

Vid styrelsemöten ska protokoll föras och justeras av ordförande samt ytterligare en styrelseledamot. Styrelsen är beslutsför då antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet valda ledamöter.

Styrelsen kan tillsätta speciella arbetsgrupper av föreningsmedlemmar för att lösa särskilda uppgifter. Styrelsens ansvar gentemot föreningsstämman påverkas inte av att sådana arbetsgrupper tillsätts.

Styrelsen äger lov att anställa personal.

§14 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder Föreningen, verkar för att fullfölja Föreningens syften och ändamål och skall därvid särskilt:

 • verkställa föreningsstämmans beslut och handha löpande ärenden
 • föra medlemsregister
 • omhänderha Föreningens ekonomi och bokföring
 • upprätta årsredovisning och lägga fram den vid årsmötet
 • upprätta verksamhetsplan och budget
 • förbereda årsmötet
 • informera medlemmar och potentiella medlemmar om Föreningens verksamhet

§ 15 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som av styrelsen därtill förordnas.

§ 16 Valberedning
Förslag till styrelseledamöter och revisorer bereds av en valberedning på minst två och högst tre personer, varav en är sammankallande. Valberedningen utses av föreningsstämman.

§ 17 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper väljer föreningsstämman vid årsmötet en revisor på ett år samt en revisorsuppleant på ett år. Årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för granskning i god tid före årsmötet.

§ 18 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 19 Föreningens upplösande
Beslut om Föreningens upplösande fattas vid två på varandra följande årsmöten varvid det vid varje tillfälle krävs två tredjedels majoritet av på stämman närvarande medlemmar. Vid beslut om Föreningens upplösande skall föreningsstämman på det andra årsmötet besluta angående Föreningens kvarvarande egendom.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.